Grafzerk (H tak) Agneskerk Goutum

Bij restauratiewerkzaamheden in 2005 kwam in de kerk te Goutum een zerk aan het licht met drie generaties Andringa-familieleden: het echtpaar Andringa-Siccama (154), hun zoon Ryenck en kleinzoon Tyaerdt (1542) met aangetrouwden waaronder Aeltye Iouckys Roodenhuys (H).
Zij bleken voorouders te zijn uit de Familie van Akkrum (H), de oudste Andringa tak.


De grafzerk is na de restauratie afgedekt met glazen vloertegels in het middenpad.

 154
TYAERDT RIENCX ANDRINGA, geb. omstreeks 1570, is boer op ‘Thalma’ (Tyallema) sate te Goutum. Desondanks noemt hij zich, evenals zijn broer en zusters,maar in tegenstelling tot zijn vader, Andringa. Kort voor 1604 trouwt hij I ANNA UYLCKES SICCAMA, geb. omstreeks 1578, ovl. te Goutum 11 jan. 1622, dochter van Wlcke Sickema en Beyts Fransdr Tallum.  Tyaerdt en Anna zijn eigenaar van een sate onder Tzum, die stellig uit haar familie afkomstig was. Tyaerdt koopt langzamerhand de aandelen van zijn zusters kinderen in Thalma sate op. Hij trouwt II omstreeks 1632 met WYPCK JELLES. Hij is ovl. te Goutum 30 maart 1640, toen waren al zijn kinderen uit het eerste huwelijk al volwassen en getrouwd. Tjaerdt Hettes Epema (151) wordt aangesteld als voogd over de zoon uit het tweede huwelijk; later wordt hij vervangen door diens halfbroer Syurdt Tyaerdts.
Uit het eerste huwelijk: Wlcke (1541), Ryenck (1542),Bauck (1543), Wopcke (1544), Syurdt (1545) en Beyts (1546); uit het tweede huwelijk: Jelle (1547).

1542
RYENCK TYAERTS ANDRINGA, geb. omstreeks 1600, volgt zijn vader op als boer op Tyallema sate te Goutum. Hij trouwt I voor het gerecht van Leeuwarderadeel op 15 febr. 1634 JANTYEN SYDSdr, weduwe van Claas Alberts en dochter van Syds N. en Trijn Riencx. Het jaar daarop overlijdt Jantje al en worden Wilhelmus Lautenbach en Sybolt Agges Poelstra (vgl.A) aangesteld als voogden over haar voorzoon Sytze Clazen om een scheiding met Rienck te regelen. Rienck trouwt II voor het gerecht van Leeuwarderadeel op 17 dec. 1640 TRIJNKE JASPERS, dochter van Jasper Wilkes en Impck Scheltedr te Menaldum. In 1649 kopen zij de helft van hun sate van Syurdt, Beitske en Bauck Tyaerts Andringa; ook het aandeel van broer Wopcke moeten ze gekocht hebben, want in 1665 bezit alleen Jelle Tyaerts nog een zesde part van de sate. Op 10 okt. 1655 is Rienck overleden. In 1661 wordt een nabije sate verkocht; de boer daar is gerechtigd tot ‘vrije reed en drifte over de landen’ van de sate van Trijnke. Nog in 1664 keert zij een verkoop op van Jelle Tyaerts en wordt zij dus koper. Trijnke hertrouwt (derde procl. gerecht Leeuwarderadeel 20 nov. 1669) Jorrit Teekes, van Wijns, ovl. 26 mei 1679. Redelijk zeker is Trijnke overleden te Goutum 13 dec. 1702, oud 81 jaar (daar begr. als Tryndtye Ryencks Andringa in het familiegraf). Uit het tweede huwelijk: Tyaerdt (geb. 1642, ovl. 23 okt. 1666) en Pieter (H). In 1669 wordt Wopcke Tyaerts aangesteld tot voogd over die laatste.

Tekst Andringa Boek 3 pagina 47

naar boven