De Familie van Wirdum (S)

De familie van Wirdum (S)
Bij het protestantse boerengeslacht Andringa van Wirdum wordt de achternaam voor het eerst gebruikt rond 1740 door Andle Sjoerds. Er was volop aanleiding voorhanden om voor die naam te kiezen: zo hoorde zowel de naam Andries als de naam Andle thuis in de familie. Het ligt echter nog het meest voor de hand dat Andle de naam betrokken heeft van zijn tante Trijntje Sybrens, vrouw van Tyepcke Auckes (V2) die geboren was op Andringa sate te Marssum. Hun nakomelingen noemden zich ook bijna allemaal Andringa.
We beginnen de genealogie met een kort overzichtje van voorouders in mannelijke lijn.

In this reformed protestant Andringa of Wirdum family line of farmers, the last name is being used for the first time around 1740 by Andle Sjoerds. There was ample reason to choose this name: e.g. both Christian names ‘Andries’ and ‘Andle’ were frequently used in this family. However, most probably Andle chose ‘Andringa’ as a last name referring to his aunt Trijntje Sybrens, wife of Tyepcke Auckes (V2) born on the Andringa estate at Marssum. Almost all of their progeny called themselves ‘Andringa’.
We will start this genealogy with a summary of the male ancestors.

(oude tekst Andringa Boek 1)
Hoe het hervormde boerengeslacht Andringa van Wirdum tot hun achternaam kwam, is niet duidelijk. Sedert ca. 1740 tooit Andle Sjoerds (S1) zich met deze achternaam, welke sindsdien vrij consequent gebruikt werd.
Waar zijn voornaam vandaan kwam, is trouwens ook een raadsel: de naam Andle vinden we niet eerder in de familie terug. Misschien is er een verband tussen die twee namen. We beginnen de genealogie met de ouders van Andle , Sjoerdt Minnes (S) :

Minne Andries (de vader van Sjoerdt Minnes (S)) woonde in Goutum in een ‘huysinge c.a.’ no.10, gekocht bij acte van 29 April 1617. Hij is eerder getrouwd geweest met Jetscke Jans, overleden voor 1657, waarbij hij een zoon kreeg, n.l. Andries Minnes. Andries kreeg toen hij in 1669 trouwde uit zijn moeders deel 1200 carlg. uitgekeerd.
Bij de inventarisatie na het overlijden van Minne Andries in maart 1674, zaten ook de trouwpenningen van Aeltie Sioerds, bestaande uit een buidel met 8 zilveren ducatons, een gouden ducaton en een onbekend stukje verguld geld.
Minne Andries kon niet schrijven, hij ondertekende met een handmerk.

terug naar pagina Parentelen