De Familie van Het Bildt (Y)

ya-yb-yc
 

 

 

 

 

Parenteel  Ya / Yb  Oepcke Tjeerds/Jan Oepkes  YA   YB   YC   YD   YE*  YF*  YG      ASN76
Parenteel  Yc           Lammert Clazen                       YH   YJ*  YK   YL*  YM*  YN   YP    ASN76

Subtakken met * zijn uitgestorven

De familie van Het Bildt (Y)
Bij dit hervormde (later veelal gereformeerde) boerengeslacht duikt de naam Andringa voor het eerst op in 1774, wanneer Tjeerd Gerbens (Y21), voorzien van achternaam, zijn dochter Froukje laat dopen. Sindsdien gebruiken Tjeerd en zijn nakomelingen deze naam vrij consequent en al spoedig volgen naaste familieleden zijn voorbeeld. De veronderstelling is niet te gewaagd dat Tjeerd tot deze naam besloot omdat zijn grootvader, Jan Oepkes, indertijd boer was op een sate van Johannes Sybes Andringa (C1), telg uit het oude geslacht. Het feit dat de (naaste) familie van deze Johannes in de loop van de 18de eeuw volledig uitstierf, waardoor in deze ruimte de naam Andringa verloren dreigde te gaan, zal ook van invloed zijn geweest op Tjeerds keuze.

Het waren niet alleen Tjeerd familieleden van vaderskant die het op de naam Andringa gingen houden, maar ook enkele neven en nichten van moederskant, zij het pas na 1811. Of die laatsten er toen nog van op de hoogte waren op welke wijze de naam Andringa in hun familie kwam weten we niet. Het kan best zijn van wel. We hebben echter duidelijk met één grote familie te maken die gezamenlijk tot de achternaam besloot. Daarom willen we deze groep niet uitéénrafelen. Gevolg is dat de genealogie begint met twee stamvaders: Oepcke Tjeerds (Ya, vader van genoemde Jan Oepkes, Yb) èn Lammert Clazen (Yc), Tjeerds grootvader van moederszijde. Daarna volgen hun kinderen enz.

Omdat de naam Andringa al vrij snel uit Tjeerds familie van vaderskant verdwenen is, zijn alle huidige nakomelingen direct aan elkaar verwant: allen zijn nakomelingen van ‘tweede stamvader’ Lammert Clazes.

The Het Bildt family (Y)
In this reformed (later mostly presbytarian) family of farmers, we first see the name of Andringa in 1774 : Tjeerd Gerbens (Y21) used this surname at the baptism of his daughter Froukje. Since then Tjeerd and his descendants have used the name rather consistently and soon the members of the clan do the same. It seems obvious that Tjeerd adopted the name because of the fact that his grandfather, Jan Oepkes, was the farmer of a ’sate’ (estate) of Johannes Sybes Andringa (C1), a member of the old Andringa family. In the area of Het Bildt the name Andringa would disappear because of a lack of descendants of Johannes and this might be one of the reasons for Tjeerd to chose this surname.

It is interesting to see that not only the members of Tjeerds family used the name, but (after 1811) some maternal cousins too. Might they have known how the name had come to the family? Maybe.
We can be certain that here we are dealing with one extended family, of which all members decided on this same last name of Andringa. Therefore, we will not subdivide this clan. In order to list all these relatives in one survey, this starts with two ancestors: Oepcke Tjeerds (Ya, father of mentioned Jan Oepkes, Yb) and Lammert Clazen (Yc), Tjeerd’s maternal grandfather. They are followed by their children, etc.

The Andringa name disappeared quite soon in Tjeerd’s paternal family, so all later and contemporary descendants are closely related: all of them are descendants of the ‘second ancestor’ Lammert Clazen.