De Familie van Langweer (O)

Parenteel Familie van Langweer       AB3+ASN66

Stamvader van een 17de eeuwse familie waarin- zij het slechts tweemaal – de naam Andringa opduikt is Anne Gosses, snijder te Langweer.
Ofschoon zijn vadersnaam – Gosses- een echte Andringa-naam is, lijkt enig twijfel of deze Anne een nakomeling is van het oude geslacht op zijn plaats. Niet alleen omdat we zelf niet kunnen vermoeden hoe hij uit de oude Andringa’s zou stammen, maar ook vanwege zijn niet erg welvarend milieu. Twee van Annes kleinkinderen komen met de achternaam Andringa voor, beiden wonende te Sneek. Zij zijn beiden gerefomeerd, maar omdat voordien de familieleden regelmatig voor het gerecht trouwen, is het aannemelijk dat deze familie in de eerste helft van de 17de eeuw katholiek (of mogelijk doopsgezind) was.
Deze kleine genealogie beginnen we met Epcke Gosses (trouwt Atke Elartsdr), Clara Gosses (trouwt Bocke Thonis) en hun broer: Anne Gosses (O)