De Bakkers van Leeuwarden (Q)

000 personen waarvan 000 Andringa’s
Deze familie is uitgestorven

Bij een bakkersfamilie te Leeuwarden duikt in het laatst van de 17e eeuw – in 1695, om precies te zijn – de naam Andringa op. De naam leeft in het geslacht nog een eeuw voort, waardoor we in dit boek ook een goud- en zilversmid kunnen opnemen. Verband tussen deze hervormde familie en de familie met code S is niet uitgesloten. We beginnen de genealogie met Pytter Sybrens Andringa

Uit nader genealogisch onderzoek is gebleken dat “De bakkers van Leeuwarden”  kunnen worden aangesloten bij de Familie van Welsrijp.      (Q=N33)

Parenteel  N33
Kwartierstaat N33